Privacyverklaring | Grizzlies

Vereniging Grizzlies, gevestigd aan Van der Hagenstraat 23, 2722 NT Zoetermeer, is  verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in  deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 


1. Persoonsgegevens die wij verwerken 

Vereniging Grizzlies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • Leeftijd
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt op de website bijvoorbeeld in een inschrijfformulier, in correspondentie en telefonisch 
2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over  websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van  ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@grizzlies-zoetermeer.nl, dan verwijderen wij deze  informatie. 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Vereniging Grizzlies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van informatie over de evenementen waaraan je deelneemt, onze  nieuwsbrief en andere mailings.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Vereniging Grizzlies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vereniging Grizzlies) tussen zit. Vereniging Grizzlies gebruikt dit soort computerprogramma's of -systemen niet. 

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Vereniging Grizzlies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij inschrijving voor al onze evenementen vragen wij om jouw toestemming om je persoonsgegevens te bewaren ten behoeve van onze communicatie over nieuwe evenementen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:  

 • Wel toestemming | Voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer: totdat jij aangeeft dat dit verwijderd moet worden, om je op de hoogte te kunnen stellen van nieuwe evenementen die wij organiseren en updates vanuit de Vereniging Grizzlies.
 • Geen toestemming | Voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer: tot twee maanden na het einde van het evenement waarvoor je deze gegevens hebt verstrekt. 
5. Delen van persoonsgegevens met derden 

Vereniging Grizzlies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vereniging Grizzlies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Vereniging Grizzlies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vereniging Grizzlies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot  inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw  persoonsgegevens sturen naar info@grizzlies-zoetermeer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Vereniging Grizzlies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Vereniging Grizzlies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@grizzlies-zoetermeer.nl.